Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (General Data Protection Regulation)

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w imieniu Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, informujemy, że

[Administrator]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św Brata Alberta z siedzibą w Bielice 127, 48-316 Łambinowice (NIP 7532024619, REGON 160285990, KRS 0000339423) reprezentowane przez Prezes Koła.

[Inspektor Ochrony Danych]

W razie konieczności może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, kierując list pod w/w adres siedziby Administratora (z dopiskiem "Do Inspektora Ochrony Danych").

[Cel i podstawy przetwarzania danych]

Dane przetwarzane są w szczególności w celu:

 1. realizacji zadań statutowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. l lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami – art. 6 ust. l lit. b) rozporządzenia RODO;
 3. w pozostałych przypadkach – na podstawie udzielonej zgody w celach określonych w jej treści – na podstawie art. 6 ust. l lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.

[Odbiorcy danych]

Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy zawartej z Administratorem.

[Przekazywanie danych do państw trzecich]

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w puknkcie [Cel i podstawy przetwarzania danych].

[Prawa osób, których dane dotyczą]

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych;
 3. Prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 5. Prawo przenoszenia danych;
 6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencyjnie na adres

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

  lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP (więjcej infromacji na stronie PUODO/kontakt).

[Wymóg podania danych]

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub umowa zawarta między stronami, konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości realizacji celów w jakich dane są zbierane, bądź brak możliwości zawarcia umowy.

[Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu]

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowane.

[Monitoring wizyjny]

W przypadku osobistego stawiennictwa w siedzibie Administratora informujemy, iż obiekty oraz teren wokół nich objęte są systemem monitoringu wizyjnego (24h/7). Jest on stosowany na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa oraz zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych. Źródłem danych są zapisy z kamer, a ich odbiorcami będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 14 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

[Utrwalanie wizerunku za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk]

Biorąc udział w Imprezie (uroczystość, spotkanie, zebranie, itp.) wyraża Pan/Pani zgodę na nieodpłatnie wykorzystanie oraz rozpowszechnianie przez Administratora wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub części na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, Youtube), materiałach promocyjnych, publikacjach oraz stronie internetowej Administratora.

Copyright © 1989- Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta