Nasze dotychczasowe działania potwierdzają posiadanie doświadczenia w realizacji zadań publicznych oraz realizacji projektów nie tylko ze środków krajowych ale i z EFS i FIO, również w partnerstwie. Naszymi partnerami były inne stowarzyszenia, jednostki budżetowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
  Realizowane projekty rozliczamy w sposób rzetelny, terminowy, z zachowaniem wszelkich procedur i wytycznych. Potwierdzają to przeprowadzone kontrole, oraz pozytywne oceny pokontrolne, w tym kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który we wrześniu 2012r. kontrolował realizowany przez nas projekt "Z Bielickim PAK-iem w nowe życie" (POKL.06.01.01-16-036/10). Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w maju 2015r. potwierdziła prawidłowość rozliczenia realizowanego projektu i zaliczyła nas do pierwszej grupy beneficjentów rozliczających projekty. Kontrole Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Urzędu Gminy w Łambinowicach potwierdzają prawidłowe rozliczanie realizowanych zadań.

  Poniżej lista zrealizowanych przez nas projektów i zadań publicznych:

 

Wojewoda Opolski

  W latach 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012 realizowaliśmy zadania publiczne w ramach "Programu Współpracy Wojewody Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi w Zakresie Pomocy Społecznej" pt. "Wspieranie działań profilaktyczno-osłonowych".

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  W 2018 roku w ramach środków z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – "Pokonać Bezdomność", "Program Pomocy Osobom Bezdomnym", Moduł III: Infrastruktura, dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 151.225,38zł na ocieplenie budynku Schroniska (budynek "Albert"), urządzenie łazienki oraz zakup stołów i szaf.

 

DOZ Fundacja dbam o zdrowie, Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

  Jesteśmy laureatem trzech edycji (2013/2014, 2015/2016, 2017/2018) Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! DOZ Fundacji dbam o zdrowie. Rezultatem projektów było zniwelowanie barier w dostępie do leków oraz innych materiałów medycznych poprzez zaopatrzenie Podopiecznych naszego Schroniska – Beneficjentów Końcowych.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  Od 03 czerwca 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku realizowaliśmy partnerski projekt "Z Bratem Albertem po pracę" (KSI nr POKL.07.04.00-16-011/12). Projekt realizowany był w ramach konkursu 1/POKL/7.4/2012 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. Partnerami projektu oprócz Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielicach był Powiatowy Urząd Pracy w Nysie oraz AS Consulting Andrzej Świerczek. Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności oraz reintegracja społeczno-zawodowa 10 mężczyzn w wieku do 64 roku życia, będących osobami niepełnosprawnymi i bezdomnymi, którzy są mieszkańcami Schroniska im. Św. Brata Alberta w Bielicach. Efektem projektu było zatrudnienie co najmniej 20% jego uczestników.

  W ramach projektu oferowaliśmy:

 • wykonanie przez doradcę zawodowego Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika;
 • porady indywidualne i warsztaty z psychologiem;
 • warsztaty integracyjno-aktywizujące;
 • szkolenia z obsługi komputera i Internetu;
 • wyjazdy integracyjno-aktywizujące do ośrodków ekonomii społecznej;
 • warsztaty z technik aktywnego szukania pracy i własnej przedsiębiorczości;
 • warsztaty z doradcą zawodowym Osoba niepełnosprawna na rynku pracy;
 • do wyboru dwa kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje uczestników projektu;
 • płatne praktyki zawodowe po ukończeniu kursów;
 • porady prawne.

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  Zarząd Główny wspólnie z Kołem Bielickim w okresie od 15 sierpnia 2011 roku do 31 października 2011 roku realizował projekt pt. "Wolontariat w służbie bezdomnym" finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  Projekt "Z Bielickim PAKiem w nowe życie" (POKL.06.01.01-16-036/10) był realizowany dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałania, 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w okresie od 02 sierpnia 2010 do 30 czerwca 2011 roku.

  Grupą docelową było 30 mężczyzn w wieku powyżej 45 roku życia, którzy byli mieszkańcami Schroniska w Bielicach w tym 10 niepełnosprawnych, którzy zamierzają podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W projekcie wzięli udział również pracownicy niepublicznych instytucji rynku pracy, opieki społecznej oraz administracji samorządowej, jak również pracodawcy, u których beneficjenci pomocy mieli okazję odbyć praktyki zawodowe. Dodatkowo dla grupy docelowej przeprowadzono warsztaty psychologiczne, z technik komunikacji i interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem oraz z aktywnego poszukiwania pracy.

  Główną częścią projektu był kurs "renowator mebli" oraz do wyboru jeden z kilku zaproponowanych w okresie opracowania Indywidualnych Planów Działania dla beneficjentów pomocy. Szkolenia były nakierowane na zmianę postaw beneficjentów pomocy w celu zwiększenia ich aktywności.

  W Bielicach utworzono Lokalny Punkt Aktywizacji beneficjentów, w którym pracowały dwie osoby: specjalista ds. rozwoju osobowego i akompaniator – specjalista.

  Projekt korzystał z doświadczeń realizowanego w ramach EQUAL A0477 projektu "Wyprowadzić na prostą" poprzez "Model lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością".

 

Rzecznik Osoby Bezdomnej

  Projekt Rzecznik Osoby Bezdomnej realizowany był w ramach Funduszu Dla Organizacji Pozarządowych. Projekt był zgodny z założeniami komponentu Demokracja i społeczenstwo obywatelskie, w obszarze Poszanowanie zasad demokracji.
  Celem projektu była poprawa sytuacji grup dyskryminowanych i rzecznictwo praw tych osób pod kątem ich uczestnictwa w życiu społecznym, zwiększenia ich dostępu do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości. Skierowany był przede wszystkim do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Projekt uzyskał akceptację i patronat Rzecznika Praw Obywatelskich.
  Dyżury wprowadzono w 20 miejscowościach, w których znajdują się Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Przeszkolono grupę 20 pracowników do pełnienia funkcji Rzeczników oraz zapewniono im dostęp do informacji poprzez zakup sprzętu komputerowego.
  Rzecznicy zostali przygotowani do pełnienia funkcji poprzez dwuetapowe szkolenia komputerowe obejmujące pakiet MS Office oraz obsługę Internetu, specjalistyczne obejmujące wiedzę z zakresu prawa, systemu pomocy społecznej, umiejętności doradczych.
  Nad jakością pracy Rzeczników czuwali osobiści trenerzy specjaliści w pracy społecznej z osobami bezdomnymi tzw. Coache. Każdy Coach wspierał działalność 5 Rzeczników.
  Projekt zakładał również wypracowanie strategii rozwoju sieci rzecznictwa dla wszystkich kół Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Korzystając z doświadczen związanych z wprowadzeniem i realizacją metody w wybranych 20 ośrodkach zostanie opracowana strategia obejmująca wszystkie 62 koła.

  Rzecznik Osoby Bezdomnej działał również w Kole Bielickim Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Jego siedziba mieściła się w biurze Koła.

  Rzecznk Osoby Bezdomnej przyjmował we wtorki i czwartki w godzinach od 11:00 do 15:00.

  W okresie od sierpnia do grudnia 2008 roku Rzecznik udzielił 80 porad Osobom Bezdomnym. Dotyczyło to m.in. następujących spraw:

 • wyrobienie dowodu osobistego,
 • uzyskanie stopnia niepełnosprawności,
 • uzyskanie zasiłków stałych, okresowych, celowych z OPS,
 • uzyskanie brakujących dokumentów,
 • pomoc w uzyskaniu świadectwa pracy – druków RP-7,
 • pomoc w uzyskaniu emerytury,
 • pomoc w umieszczeniu w szpitalu,
 • pomoc w zarejestrowniu u specjalistów,
 • pomoc w wyrobieniu książeczek usług medycznych,
 • pomoc w rejestracji w PUP.

 

Wyprowadzić na prostą

  Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w latach 2005-2008 realizowało projekt "Wyprowadzić na prostą". Projekt ten był finansowany ze Środków EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Był to pierwszy projekt realizowany przez Koło, który miał za zadanie skoncentrować sie na aktywizacji zawodowej bezdomnych. Administratorem Projektu był Zarząd Główny Towarzystwa. Projekt miał na celu przetestowanie w Polsce metody pracy z osobami bezrobotnymi zwanej "Towarzyszeniem", a która jest realizowana we Francji od kilku lat.

W projekcie wzięło udzial:

 • 51 Beneficjentów Kontraktowych w tym 45 Osób Bezdomnych,
 • 551 Beneficjentów Doraźnych.

  W naborze Beneficjentów pomagały OPS Korfantów i Łambinowice – partnerzy lokalni. W realizacji projektu uczestniczył równiez PUP w Nysie jako partner lokalny. Beneficjentami projektu w szczególnosci byly osoby mieszkające w schronisku Św. Brata Alberta w Bielicach i Ścinawie Małej.

Efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez 10 Beneficjentów Kontraktowych i 13 Beneficjentów Doraźnych.

Zakładany rezultat osiągnieto – 20% Beneficjentów Ostatecznych podjeło zatrudnienie.

  Osiągnieciem projektu jest również nabycie przez Beneficjentów wielu umiejetności miękkich, jak łatwiejszego i samodzielniejszego poruszania się po rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz redagowania pism urzędowych. Łatwiej jest im równiez obslugiwać urządzenia biurowe, komputer i Internet. Stali się śmielsi w kontaktach interpersonalnych. Projekt pokazał również trudności jakie spotyka sie w pracy z bezdomnym bezrobotnym – 80% Beneficjentów Ostatecznych przerwało uczestnictwo w projekcie. Jednak niektórym udało się.

Oto wypowiedź Pana K. jednego z uczestników projektu.

  "Dedykuję kilka słów niedawnym, a już bardzo odległym wspomnieniom okresu niewiary w nic. Wiadomo – bezdomność, bezrobocie, w które popadłem z każdym mijającym dniem wtapiała mnie coraz bardziej we wszelkie granice niemożnosci. Dno! Tam byłem.
  Trafiłem do PAB Bielice. Już prawie 5 miesięcy jestem jego członkiem czuję sie wystarcząjaco odnowiony by podzielić się wrażeniami, przeżyciami i własną metamorfozą z innymi.
  Przede wszystkim nie jestem już człowiekiem skurczonym. Patrzę w niebo – słoneczne. W moje zmysły – odbudowanego człowieka – uderza zapach życia, zapach młodosci. Przeszła zima. Po raz pierwszy od wielu lat dostrzegam kwitnące bazie... Dostrzegam innych ludzi... Już ich nie omijam... Idę z usmiechem naprzeciw. Siła PAB-u. Moje karty przeszłosci zostały dokładnie wyczyszczone. Zaświadczenia zakładów pracy, świadectwo dojrzałości, pachnący nowościa dowód osobisty leżą zadbane w mojej skromnej torbie. Siła PAB-u. Nareszcie mogłem zadbać o swoje zdrowie, wreszcie stąpam po scieżkach prowadzących do uregulowania problemów rodzinnych. Siła PAB-u. Odbudowałem kręgosłup moralno-etyczny, przełamałem niewiarę w siebie. W szerszym horyzoncie dostrzegam problemy innych. Skutecznie zatapiane jest poczucie samotnosci, które rodziło paraliż wiary i sensu w cokolwiek. Jestem z siebie dumny. Odbiłem sie od dna. Siła PAB-u zabłysła i zatriumfowala w mojej duszy. Ale daleko jeszcze do pełni szczęścia. Praca. Chociaż z każdym dniem coraz mocniej podwijam rękawy w celu jej znalezienia (praca legalna) to efekty jej poszukiwania są zerowe. Podstawowa bariera – wiek 58 lat. Czy to pokonamy? Czy moja siła woli razem z możliwosciami mojego PAB-u i na taką barierę jest odporna? Siła wiary i nadziei!"

Copyright © 1989- Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta